projekty

GWIAZDOLANDIA - Branicki Sp. Jawna            

Realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - "Mama i tata wracają do pracy".   

 

logo

 

 

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu "Mama i Tata wracają do pracy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 202 rodzicom/opiekunom z terenu Gliwic, poprzez utworzenie i utrzymanie 116 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Wkład UE: 3 163 826,91 zł. Całkowita wartość projektu: 3 722 149,31 zł.
Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2019-30.06.2023 r. przez GWIAZDOLANDIA - BRANICKI SPÓŁKA JAWNA
Żłobek mieści się w budynku przy ul. Liliowej 3 w Gliwicach.

Kryteria/zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023:
Świadczenie usługi opieki na dziećmi rozpoczyna się: listopad 2022 r.
Czas trwania umowy wynosi maksymalnie 12 miesięcy.
Rodzic/prawny opiekun jest Uczestnikiem Projektu.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w momencie przystąpienia do Projektu spełnia łącznie poniższe kryteria dostępu:
a. zamieszkanie, praca lub nauka na terenie miasta Gliwice;
b. sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 6 miesięcy do 3 lat;
c. przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim - osoba zatrudniona lub przebywanie na urlopie wychowawczym - osoba bierna zawodowo lub bycie osobą bezrobotną/niepracującą chcącą powrócić na rynek pracy lub bycie osobą zatrudnioną zagrożoną zwolnieniem z pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem.

Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są:
a. w Biurze Projektu ul. Liliowej 3, 44-100 Gliwice;
b. pod adresem e-mail: gwiazdolandia@gmail.com;
c. telefonicznie pod numerem: 509-983-750.

 

Pliki do pobrania