Regulamin

REGULAMIN ŻŁOBKA

I. Organizacja Żłobka:

 1. Żłobek przyjmuje pod opiekę dzieci w wieku od 4 miesięcy do 4 lat.
 2. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.
 3. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Żłobek jest otwarty w dni powszednie w godzinach od 6:30 do 18:00.
  a) Godziny mogą zostać skrócone do godziny wyjścia ostatniego dziecka.
 5. Godziny pobytu dziecka (przyprowadzania i odbierania) są ustalane indywidualnie pomiędzy Rodzicami a Żłobkiem oraz określane w umowie.
 6. Odstępstwo od godzin ustalonych w umowie (przesunięcie, wydłużenie lub skrócenie pobytu) może nastąpić tylko po uprzedniej konsultacji tego faktu z pracownikiem Żłobka.
 7. W przypadku nagłej potrzeby wydłużenia godzin pobytu dziecka ponad czas ustalony w umowie, Rodzic zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić telefonicznie, o późniejszym odbiorze dziecka pracownika lub Dyrektora Żłobka.
 8. W przypadku pozostawienia dziecka w Żłobku ponad zakres godzin wynikający z zawartej umowy, za każdą dodatkową godzinę zostanie naliczona opłata dodatkowa zgodnie z aktualnym cennikiem.
 9. Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Żłobka, który może w tej sprawie zasięgnąć opinii pracowników Żłobka.
 10. Ramowy rozkład dnia uwzględnia:       
  a) godziny posiłków,       
  b) zajęcia i zabawy w Żłobku, w tym na świeżym powietrzu,       
  c) godziny odpoczynku.
 11. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:       
  a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,       
  b) akceptacji takimi jakimi są,       
  c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania ze strony dorosłych,       
  d) poszanowania godności i własności osobistej,       
  e) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,       
  f) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,       
  g) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,       
  h) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,       
  i) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,       
  j) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.
 12. Pracownicy nie podają dziecku żadnych leków.

II. Rodzice/Prawni opiekunowie i Opiekunki:

 1. Do podstawowych obowiązków Rodzica należy:           
  a) przestrzeganie niniejszego statutu,           
  b) przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,           
  c) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku,           
  d) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,           
  e) odebranie ze Żłobka chorego dziecka. 
 2. Rodzice w dokumentach zgłoszeniowych lub w formie osobnego upoważnienia wskazują osoby, które mogą odbierać dziecko ze Żłobka. 
 3. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 4. Rodzice mają prawo do:           
  a) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,           
  b) uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,           
  c) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Żłobka. 
 5. Rodzice zobowiązani są do:           
  a) przyprowadzania zdrowego dziecka;           
  b) zapewnienia obuwia zmiennego, butelki lub bidonu, kompletu ubranek na zmianę.
 6. Rodzice powinni zapewnić trwale oznaczone butelki lub kubeczki "niekapki" w przypadku dzieci z nich korzystających.
 7. Dzieci, które już chodzą, Rodzice powinni zaopatrzyć w pantofle zmienne na gumowej podeszwie.  

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOFINANSOWANIA MALUCH + 2021

 1. Warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania do abonamentu w wysokości 80 zł miesięcznie jest terminowa wpłata należności w danym miesiącu.
 2. Wpłata abonamentu musi nastąpić OSOBNYM przelewem na konto bankowe prowadzone w mBanku, nr rachunku 79 1140 2004 0000 3102 7520 6128.
 3. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania środków na koncie GWIAZDOLANDII.
 4. Zgodnie z umową termin wpłaty upływa 10-ego każdego miesiąca. Za terminową uznaje się wpłatę abonamentu zaksięgowaną na koncie GWIAZDOLANDII max do dwóch dni roboczych po 10-ym.
 5. Brak wpłaty w w/w terminie UNIEMOŻLIWIA rozliczenie dotacji w danym miesiącu co jest jednoznaczne z obciążeniem rodzica pełną kwotą abonamentu.
 6. Zaległości w płatnościach za wyżywienie oraz środki higieniczne dłuższe niż 30 dni od terminu zapłaty skutkują skreśleniem dziecka z listy miejsc dofinansowanych.