Regulamin

 1. Klub przyjmuje pod opiekę dzieci w wieku od 4 miesięcy do 4 lat.
 2. Klub jest otwarty w dni powszednie w godzinach od 6:30 do 18:00.
 3. Godziny pobytu dziecka (przyprowadzania i odbierania) są ustalane indywidualnie pomiędzy Rodzicami i Klubem i określane w umowie.
 4. Odstępstwo od godzin ustalonych w umowie (przesunięcie, wydłużenie lub skrócenie pobytu) może nastąpić TYLKO po uprzedniej konsultacji tego faktu z pracownikiem Klubu.
 5. W przypadku nagłej potrzeby wydłużenia godzin pobytu dziecka ponad czas ustalony w umowie Rodzic zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić telefonicznie o późniejszym odbiorze dziecka pracownika lub właściciela Klubu.
 6. W przypadku pozostawienia dziecka w Klubie ponad zakres godzin wynikający z zawartej umowy, za każdą dodatkową godzinę zostanie naliczona opłata dodatkowa zgodnie z aktualnym cennikiem.
 7. Rodzice w dokumentach zgłoszeniowych lub w formie osobnego upoważnienia wskazują osoby, które mogą odbierać dziecko z Klubu.
 8. Osoba upoważniona do odbierania dziecka musi być pełnoletnia i odbierając je nie może znajdować się pod wpływem alkoholu.
 9. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania zdrowego dziecka.
 10. Dzieci, które już chodzą Rodzice powinni zaopatrzyć w pantofle zmienne na gumowej podeszwie.
 11. Rodzice powinni zapewnić trwale oznaczone butelki lub kubeczki "niekapki" w przypadku dzieci z nich korzystających.
 12. Rodzice powinni zaopatrzyć dziecko w komplet ubranek na zmianę.
 13. Wszelkie dodatkowe uwagi, prośby i wnioski Rodziców są w "Gwiazdolandii" mile widziane. ;)

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOFINANSOWANIA MALUCH + 2020

 1. Warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania do abonamentu w wysokości 135 zł miesięcznie jest terminowa wpłata należności w danym miesiącu.
 2. Wpłata abonamentu musi nastąpić OSOBNYM przelewem na konto bankowe prowadzone w mBanku, nr rachunku 79 1140 2004 0000 3102 7520 6128.
 3. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania środków na koncie GWIAZDOLANDII.
 4. Zgodnie z umową termin wpłaty upływa 10-ego każdego miesiąca. Za terminową uznaje się wpłatę abonamentu zaksięgowaną na koncie GWIAZDOLANDII max do dwóch dni roboczych po 10-ym.
 5. Brak wpłaty w w/w terminie UNIEMOŻLIWIA rozliczenie dotacji w danym miesiącu co jest jednoznaczne z obciążeniem rodzica pełną kwotą abonamentu.
 6. Zaległości w płatnościach za wyżywienie oraz środki higieniczne dłuższe niż 30 dni od terminu zapłaty skutkują skreśleniem dziecka z listy miejsc dofinansowanych.