Ogłoszenie o naborze

29.03.2017r

OGŁOSZENIE O NABORZE

W ramach projektu

"Gwiaździsty Żłobek - wsparciem w aktywizacji zawodowej rodziców i

opiekunów dzieci do lat 3" o numerze WND-RPSL.08.01.03- 24-029D/15

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Działanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

 

1. Celem Projektu jest wsparcie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i prywatnego

umożliwiające 80 rodzicom/opiekunom powrót na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki

żłobkowej ich dzieciom.

 

2. Projekt będzie realizowany w okresie 01.11.2016 r. do 30.06.2018 r.

 

3. Grupę docelową w projekcie stanowi 80 rodziców/opiekunów z terenu Gliwic, dzieci w wieku do 3

lat, które zostaną objęte opieką żłobkową w okresie od 02.01.2016 r. do 31.10.2018 r.

 

04. Podstawowa rekrutacja do Projektu prowadzona będzie dla 40 Uczestników w trzech lokalizacjach

Gliwice, ul. Bernardyńska 46 - od 01.07.2016 r. do 29.12.2016 r. - 10 miejsc - lista rezerwowa

Gliwice, ul. Paderewskiego 56 - od 01.07.2016 r. do 29.12.2016 r. - 15 miejsc - lista rezerwowa

Gliwice, ul. Jagiellońska 39 - od 01.07.2016 r. do 29.06.2017 r. - 15 miejsc - aktualna rekrutacja

 

4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dzieckiem

ze środków EFS trwa nie dłużej niż 12 miesięcy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz przebiegu rekrutacji znajdują się w

załączonym Regulaminie.

 

 

Aneks do regulaminu do pobrania