Ogłoszenie o naborze

 

Zapraszamy do żłobka utworzonego w ramach projektu "Mama i Tata wracają do pracy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 202 rodzicom/opiekunom z terenu Gliwic, poprzez utworzenie i utrzymanie 101 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

Wkład UE: 3 388 264,06 zł. Całkowita wartość projektu: 3 986 193,02 zł.

Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2019-31.12.2021 r. przez GWIAZDOLANDIA - BRANICKI SPÓŁKA JAWNA
Żłobek mieści się w budynku przy ul. Liliowej 3 w Gliwicach. 

Kryteria/zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:
Świadczenie usługi opieki na dziećmi rozpoczyna się od 01.09.2021 r.
Czas trwania umowy wynosi maksymalnie 12 miesięcy.
Rodzic/prawny opiekun jest Uczestnikiem Projektu.


Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w momencie przystąpienia do Projektu spełnia łącznie poniższe kryteria dostępu:

a. zamieszkanie, praca lub nauka na terenie miasta Gliwice;
b. sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 6 miesięcy do 3 lat;
c. przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim - osoba zatrudniona lub przebywanie na urlopie wychowawczym - osoba bierna zawodowo lub bycie osobą bezrobotną/niepracującą chcącą powrócić na rynek pracy lub bycie osobą zatrudnioną zagrożoną zwolnieniem z pracy z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem. 

Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są:

a. w Biurze Projektu ul. Liliowej 3, 44-100 Gliwice;
b. pod adresem e-mail: gwiazdolandia@gmail.com;
c. telefonicznie pod numerem: 509-983-750